Vedtægter

Januar 2016

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen WOLFPACK GROUP, der har hjemsted i Det Maritime Ungdomshus på Amager og Den Blå Foreningsby, er stiftet den 18 August 2013. Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§ 2 Formål

WOLFPACK GROUPs primære formål er at genindføre glæden ved fysisk aktivitet og friluftsliv. Dette sker ved at kombinere strukturerede øvelser med leg, så det bliver sjovt at bevæge sig igen. Sessionerne har fokus på bevægelse, styrke, mobilitet og foregår både på land og til vands, og er inspireret af blandt andet kampsportens og gymnastikkens verden. Sessionerne muliggør ligeledes at få et mere afklaret forhold til sin krop. Hos WOLFPACK GROUP finder vi dette yderst vigtigt, da det styrker selvtillid, livskvalitet og sundhed på længere sigt. Wolfpack ønsker dermed at være et seriøst træningsalternativ til de mange træningstilbud, der florerer.

Wolfpack har også en ambition om at styrke relationerne mellem deltagerne, fordi vi er overbeviste om, at et afklaret forhold til egen krop også vil medføre et stærkere fælleskab. Fælleskabfølelsen skabes blandt andet ved, at medlemmerne får testet deres grænser.

Derudover har Wolfpack som formål at samarbejde med aktører indenfor motions-, friluftlivs- og kostområdet. På den måde vil Wolfpackgroup være synlig i offentligheden. Vores ambition er at alle tager del i sessionerne, på tværs af alder og niveau. På den måde vil vi gøre op med en konstant tendens til at opdele udøvere indenfor fysisk aktivitet efter evne i specifikke og lukkede forløb.

Foreningens værdier er: mangfoldighed, respekt, engagement, udfordring og mod.

Wolfpack Groups formål er at:

• genindføre glæden ved fysisk aktivitet

• skabe et afklaret forhold til egen krop

• styrke sundhed og selvtillidsfølelsen

• skabe et stærkt og fleksibelt fællesskab

• samarbejde med forskellige aktører

• være et seriøst sundheds- og motionsalternativ

• aktivere og træne børn og voksne

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan foreningen optage enhver som har interesse i et medlemskab, og som vil engagere sig i WOLFPACK GROUP arrangementer. Medlemskab giver ret til information om, og deltagelse i, de aktiviteter der arrangeres af WOLFPACK GROUP. Bestyrelsen fastsætter de øvrige regler for medlemskab.

Kriterier for optagelse af æresmedlemmer er optaget i Bilag 1 til disse vedtægter.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på en indmeldelsesblanket som afleveres til foreningens bestyrelse eller udfyldes på hjemmesiden www.WOLFPACKGROUP.dk.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Udmeldelsesfristen er 3 måneder. Udmeldelse kan kun accepteres hvis medlemmet ikke har økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6 Kontingent

Stk. 1. Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Kontingentet opkræves halvårligt umiddelbart før sæsonstart.

Stk. 2. Foreningens undervisere får nedsat kontingent. De er forpligtede til at indbetale en femtedel af det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåned. Ved for sen betaling rykkes medlemmet skriftligt (brev eller e-mail). Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt herefter, skal medlemmet meddeles at hun/han er slettet af medlemslisten og ikke længere kan deltage i foreningens aktiviteter. Genindsættelse som medlem kan først ske når gælden er betalt.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde tilsidesætter sine medlemspligter.

I sager om eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet endvidere krav på, at sagen kan behandles på førstkommende generalforsamling som et særligt punkt. Afgørelse om eksklusion på generalforsamling kræver almindeligt flertal.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af 3 måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingentrestance. Ved fravær kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt. En fuldmagt er kun gyldig såfremt det tydeligt fremgår hvordan der skal stemmes i det enkelte punkt/den enkelte sag.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden til alle medlemmer, med mindst 4 ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidigt indkaldt  generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Bestyrelsens plan for det kommende år

5. Forelæggelse af bestyrelsens driftsbudget til godkendelse, herunder fastsættelse af

kontingent for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af kasserer

9. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af revisor

12. Evt.

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer samt opløsning af foreningen kvalificeret majoritet (se § 17 og § 18). Alle medlemmer over 15 år er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret (se også § 9 og § 13). Fraværende valgbare medlemmer kan vælges såfremt der foreligger skriftligt tilsagn fra vedkommende om at hun/han vil modtage valg til foreslåede bestyrelsespost. Såfremt 3 medlemmer forlanger det, skal der foretages skriftlig afstemning. Referenten fører protokol over generalforsamlingens beslutninger og protokollen underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Afviklingen af ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler og bestemmelser som gælder for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af 3-5 personer.

Såfremt bestyrelsen består af et lige antal personer, har formanden 2 stemmer i tilfælde af stemmelighed ved bestyrelsesbeslutninger.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand samt de nødvendige udvalg til varetagelse afløbende og/eller enkeltstående opgaver, f.eks. aktivitetsudvalg. Også ikke-bestyrelsesmedlemmer kan indtræde i udvalg.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog forskudt således at formand og halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasserer og sekretær samt anden halvdel af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3/5 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede.

Der føres protokol over bestyrelsens handlinger og beslutninger.

§ 14 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Køb, salg eller pantsætning af foreningens ejendom skal godkendes af med flertal i bestyrelsen eller på generalforsamlingen.

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1/4 afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Der påhviler ikke bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Indtil foreningens indtægt er over 50.000 varetager foreningens kassererdenne funktion.

§ 17 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen. Er der ikke på første ekstraordinære generalforsamling i dette øjemed mindst 2/3 fremmødte stemmeberettigede, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 18 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling i dette øjemed. Til dette kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt og at mindst 3/4 stemmer for opløsning af foreningen, herunder at alle fremmødte repræsentanter fra lokalområdet stemmer for. Er der ikke på første ekstraordinære generalforsamling i dette øjemed mindst 2/3 fremmødte stemmeberettigede kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. På den anden ekstraordinære generalforsamling kan der træffes beslutning om opløsning af foreningen med 3/4 for, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr brev på en generalforsamling vedrørende opløsning af foreningen. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler almennyttige formål.

Bilag 1 til vedtægter for Wolfpack Group §3 Medlemskab

Kriterier for udnævnelse og optagelse som æresmedlemskab af Wolfpack Group.

Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Wolfpack Group og dennes medlemmer.

Det kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for foreningen:

– Udvist en længevarende interesse for foreningens liv

– Have været eller er en markant personlighed i Wolfpack Group

– På værdig vis have repræsenteret foreningen

– Have virket på lederplan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode

– Ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie

– Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben

Der kan udover disse kriterier udnævnes personer som gennem vor forening har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse. Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle klubbens medlemmer. Bestyrelsen behandler en gang årligt alle indstillinger i november/december, således at hæderen/udnævnelsen kan foretages på førstkommende generalforsamling. En person der er blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen tilbydes og inviteres til foreningens årlige generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i foreningens arrangementer og mærkedage. Som æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen og en buket blomster ved udnævnelse.

Hvis et æresmedlem som udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Wolfpack Group vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem.